Ajalugu

“Keskaeg ja uusaeg Jaapanis” – William E. Deal

Autor: William E. Deal

Sissejuhtatus

Käesolev raamat kujutab endast sissejuhatust Jaapani ajalukku ja ühiskonda alates Kamakura ajajärgu algusest 1185. aastal kuni Edo (Tokugawa) ajajärgu lõpuni 1868. aastal. Seda ligikaudu 700-aastast ajaperioodi kujundasid sõjalised valitsejad, kuulsad sõdalased, usuliidrid, rikkad kaupmehed, vastuhakumeelsed põlluharijad, kultuuri uuendajad ja teised ning just nende mõtted ja eluviis moodustab enamiku sellest, mida meie mõistame Jaapani kultuuri traditsioonidena.

Alates sellest ajast kui sõdalastest  valitsejate shogun´ite valitsus asus 1185. aastal võimule, on Jaapani keskaja ja uusaja perioodi kujundanud suurel määral sõdalaste klass. Sõdalaste tõekspidamised ja arusaamat olid esiplaanil just keskajal (1185-1615). 1615. aastal rajas Tokugawa sõjaline valitsus oma residentsi Edos (tänapäeva Tokyo). See tähistas uusaja perioodi algust, mil Jaapani kultuur muutus tunduvalt seoses linnade kasvu, kaupmeeste rikastumise ja sõdalaste klassi domineerimise ajastu lõpuga. Edo ajajärgu lõpuks oli Jaapani isoleeritud feodaalühiskond ja sõjaline valitsus muutunud järjest ebaefektiivsemaks oma oskuses valitseda moderniseeruvat ühiskonda, mille majandus oli muutunud kaubanduskeskseks ja kus vohas urbanistlik kultuur. Väljastpoolt Jaapanit tekkinud surve sõlmida väiskaubanduslikke suhteid teravdas Tokugawa sõdalasvalitsuse sisest kriisi veelgi. Need ja teisedki sündmused viisid lõpuks 1868. aastal sõdalasklassi valitsemisaja lõpule.

Käesolev raamat tutvustab lugejaile keskaja ja uusaja Jaapani nii kultuuriliselt, ühiskondlikul kui poliitiliselt olulisi isikuid ja sündmusi, aga ka argielu ning materiaalse kultuuri tähtsamaid aspekte. Selles raamatus on kasutatud värskeid teaduslikke uurimistöid, mis lisavad Jaapani feodaalajastu kultuurile üksikasjalikke teadmisi argielu korralduse, hariduse, teaduse ja muudest valdkondadest. Käesoleva raamatu eesmärgiks on luua feodaalse Jaapani kuvanditele raamistus, mis avab meile vähemalt mõne tahu keksaja ja uusaja Jaapani eluolu mitmekülgsusest, nagu näiteks ühiskondlikud ja majanduslikud hierarhiad, võimuvõitlus, kultuurialased uuendused ning religioossed maailmavaated. Tihtipeale on seda perioodi Jaapani ajaloost kujutatud mustvalgetes toonides, keskendudes peaaegu ainult sõdalaste klassile. Samuraide osatähtsust ei ole selles raamatus maha salatud, kuid eesmärgiks on näidata, et sel peroodil olid käimas ühiskondlikud ja poliitilised võitlused nii ühiskondlike klasside vahel kui ka nende sees, mis lükkab ümber väite, nagu oleks tolleaegne Jaapan olnud lihtsalt ja üheplaaniliselt sõdalaste ühiskond.

See raamat hõlmab ulatuslikke ajaperioodi ning seetõttu olen pidanud tegema valikuid kasutatava materjali ning probleemistiku käsitlemise põhjalikkuse osas, kuid sellegipoolest üritan Jaapani kultuuri iseloomustamisel mitte pinnapealseks jääda. Näiteks see, et Jaapani kultuurist on tihti räägitud sõdalaste ja aristokraatlike valitsevate klasside vaatenurgast. Kuid ka külaelu mõjutas samamoodi Jaapani keskaegset ja uusaja kultuuri. Nii tõusis näiteks 16. sajandil valitsevate klasside huviorbiiti teetseremoonia esteetika ja erinevalt selle praktikaga seotud objektid, mille loomisel olid inspiratsiooniallikaks hunnitud põlluharijate elamud ja seal toiduainete hoidmiseks kasutatud anumad. Just nende eeskujul valmistati kavatsuslikult tagasihoidliku väljanägemisega teenõud ja lihtsad hütid teejoomiseks. Kokkuvõttes tähendab see, et tagasihoidlikud esemed tõsteti uuele esteetilisele tasandile, kui jõukad inimesed suunasid oma pilgu alamate poole ning neilt kunstilist inspiratsiooni ammutasid. Seetõttu pakub käesolev raamat sissevaadet põlluharijate, poepidajate ja teiste võimust eemale jäänud inimeste igapäevaellu, et sellega rikastada juba tuttavaks saanud kirjeldust Jaapani feodaalühiskonnast.

Sisukord

1. Ajalooline taust. – Ülevaade ajaloost – Ajalooliste isikute biograafiad – Lugemist

2. Maa, keskkond ja rahvastik. – Maastik ja elukeskond – Linnad ja maa-asulad – Rahvaarv – Ülevaade kohanimedest – Lugemist

3. Võimustruktuurid. – Keiserlik ja sõjaväeline võim – Keisriõukonna ülesehitus – Šogunaadi ülesehitus – Seadused, kuriteod ja karistused – Lugemist

4. Ühiskond ja majandus. – Ühiskond – Naiste olukord – Ühiskondlik protest – Majandus – Lugemist

5. Sõdalased ja sõjapidamine (autor Lisa J. Robertson). – Sõdalaskultuuri ajalugu – Sõdalaste eetika – Võitluskunstid ja relvad – Sõjarüüd, kiivrid ja kilbid – Kaitserajatised – Sõdalaste järkude süsteem ja hierarhia – Lahingtaktikad – Sõjad ja lahingud – Lugemist

7. Religioon. – Jaapani usutraditsioonid – Shinto traditsioonid – Jaapani budismi traditsioonid – Kristlus – Naised ja religioon – Lugemist

8. Keel ja kirjandus. – Keel – Kirjandus – Lugemist

9. Lavakunstid. – Sissejuhatus – Muusikariistad – Muusika ja tants – Religioossed teatrietendused – Teater – Rändnäitlejad ja jutuvestjad – Lugemist

10. Kunst ja arhitektuur (autor Lisa J. Robertson) – Sissejuhatus – Kunst – Tee ja sellega seotud kunstid – Arhitektuur – Lugemist

11. Reisimine ja suhtlus. – Sissejuhatus – Reisimine ja sidepidamine maismaal – Reisimine ja suhtlus merd mööda – Lugemist

12. Argielu.- Perekond – Eluase – Abielu ja lahutus – Seksuaalelu – Lapseootus ja sünnitus – Söök ja jook – Riietus ja välimus – Sport ja meelelahutus – Kalender – Pidustused ja iga-aastased rituaalid – Surm ja suremine – Lugemist

Kirjastus: Tänapäev, 2009

Vaata ajalooraamatuid (maailma lugu) meie poes http://vanajahea.ee – Ajalugu/Maailma lugu

One-Time
Igakuine
Yearly

Ühekordne meie tegevuse toetamine.

Igakuine meie tegevuse toetamine.

Iga-aastane meie tegevuse toetamine.

Vali summa:

$5.00
$10.00
$25.00
$1.00
$5.00
$10.00
$25.00
$55.00
$100.00

Või sisesta oma soovitud summa:

$

Aitäh, et toetad meid!

Aitäh toetuse eest!

Aitäh, et toetad meie tegevust!

Toeta!Toeta!Toeta!